003 - Venusaur.

Venusaur used solar beam!

6pkmnathon, pokemon, pkmn, venusaur, 003 venusaur, 003,